88957681

09126754593

کارشناس معدن : منیزیم برای دام و خوراک دام و طیور

کارشناس معدن /images/products/master/2016-02-28_09-38-49_جدول محصولات خوراک دام و طیور.jpg

کارشناس معدن : در مقاله ی حاضر به بحث بیماری کمبود منیزیم (هیپومنیزی )تتانی می پردازیم :

بیماری های متابولیکی

بدن گاو دارای ذخایری از منیزیم است که قسمت عمده آن در استخواﻧﻬای دنده و مهره ها نگهداری میشود.

در مواقعی که در دامهای جوان، کمبود منیزیم اتفاق می افتد، به میزان زیادی می توانند از ذخیره

منیزیم استخواﻧﻬایشان استفاده کنند. ولی دامهای بالغ به علت عدم توانایی از ذخایر منیزیمی در اثر بروزTetany

تلف می شوند. بنابراین تامین منیزیم از طریق جیره غذایی در نشخوار کنندگان امری حیاتی است.

منیزیم از طریق ادرار، مدفوع و شیر دفع می شود و تنظیم بین منیزیم سرم خون (بدن ) و منیزیم را که

حیوان روزانه از دست می دهد از طریق جذب منیزیم از دستگاه کوارش صورت می گیرد. بنابراین تامین منیزیم در جیره غذای نشخوارکنندگان ضروری است. در گوساله ها تاسن 1 ماهگی، منیزیم هم از روده

کوچک و هم از روده بزرگ جذب (انتشار ساده ) می شود . با افزایش سن دام و فعال ش دن شکمبه، منیزیم از طریق شکمبه (انتقال فعال) جذب میشود. علت متداول بودن کمبود منیزیم در دامهای مسن تر، متراکم بودن ساختمان استخوان آﻧﻬا می باشد . ولی در گاوهای جوان شبکه استخوانی باز است و ذخیره منیزیم به سهولت در دسترس میباشد. هیپومنیزیمی در گوساله هایی که عمدتاً از شیر مادر تغذیه می آنند و غالباً مکمل به آﻧﻬا داده نمی شود بیشتر از گوساله های همسنی هستند که علاوه بر شیر از غذای مکمل هم استفاده می کنند. زیرا میزان منیزیم شیر بسیار ناچیز است. عوامل مستعد کننده کمبود منیزیم:

- 1) داروهایی که باعث افزایش ادرار می شود مثل( فروزماید)

-2) وقتی دام دچار اسهال های مداوم شود . مانع از توقف مواد غذایی در دستگاه گوارش و میشود) mg جذب

-3) دامهای پرشیر بیشتر در معرض کاهش منیزیم خون قرار دارند.

-4) گرسنگی دام بمدت 24 48 ساعت، باعث کاهش عیار منیزیم میشود.

-5) افزایش پروتئین جیره به علت اینکه در شکمبه تولید آمونیاک زیادی می کند و باعث کمبود منیزیم میشود.

-6) استفاده از کودهای آمونیوم بمیران زیاد باعث تولید آمونیاک درشکمبه شده و جذب منیزیم را کاهش میدهند.

-7) وجود پتاسیم زیاد مانع از جذب منیزیم گیاه میشود.

-8) فعالیت غده تیروئید (هیپرتیروئید) باعث کاهش منیزیم سرم میشود. در اوایل وجود دارد، فعالیت N.E.B شیرواری در گاو که تیروئید افزایش مییابد.

-9) جایگاه های بدون سرپناه در هوای سرد و مرطوب و طوفانی از عوامل مهم در کمبود منیزیم میباشند. این عامل به دلیل دفع زیاد ادرار و مصرف نکردن غذا و آزاد شدن هورمون استرس (آدرنالین) باعث کاهش منیزیم میشود.

-10 )افزایش آلمینیوم جیره مانع از جذب منیزیم میشود.

(Hypo magnesium Tetany) کزاز شیرواری

اسامی دیگر این بیمیاری عبارت است از: (Grass Tetany) کزاز علفی ، (Lactation Tetany کزاز شیرواری

(Wheat Pasture Poisoning) و مسمومیت مرتع گندم (Grass Staggers) گیجی علفی این بیماری خاص نشخوارگنندگان است . (اکثر در گاوهای شیری دیده میشود) علت بروز این بیماری کاهش منیزیم سرم است و در صورت عدم درمان بموقع بیماری کشنده است و مرگ بر اثر اختلالات تنفسی اتفاق میافتد. این بیماری در گاوهای شیری بیشتر در سنین 4 7 سالگی و در دوماه پس از زایش بیشتر دیده می شود. ولی بیماری می تواند در گاوهای گوشتی، گوساله ها، تلیسه ها و گاوهای خشک هم دیده شود. میزان منیزیم سرم در نشخوار کنندگان dlit1/ 3 7 mg dlit1 می – mg است. در بیما ران کمبود منیزیم مزان آن به رسد.

پاتوژنز:

کاهش منیزیم سرم، آزاد شدن استیل کولین را تسهیل میکند و منجر به بروز تتانی می شود . البته میزان

کاهش نشان می دهد و شاید دلیل وجود علائم C.S.F منیزیم عصبی کاهش منیزیم مغز باشد. وقتی دام بمدت 24 48 ساعت گرسنگی بکشد و یا در هوای بارانی و باد باشد، هورمون آدرنالین ترشح می - شود که هورمون استرس است و دارای اثر لیپولیتیک می - باشد. در نتیجه ذخایر چربی تجزیه میشود.

علائم بالینی:

بیماری به سه فرم دیده میشود: فرم حاد ⇐ دام از چرا کردن دست می کشد. انقباض و انبساط آنی ماهیچه ها و گوش ها را از خود نشان می دهد و گوشش را مرتباً میچرخاند. دام بسیار تحریک پذیر است و در اثر وارد کردن تحریک نعره می کشد و به این طرف و آنطرف دیوانه وار فرار می کند. همچنین دام دچار دندان قروچه و عدم ت عادل است و روی زمین افتاده و دچار تتانی در دست و پاها میشود.

نیستاگموس، ترشح ، opistotonus در این مدت دام دچار کف در دهان، پوشانده شدن چشم بوسیله پلک سوم، انقباض پلک ها )چشمها از حدقه بیرون زده( و سیخ شدن گوشها میشود.

بین حملات تشنج، دام کاملاً آرام روی زمین دراز می - کشد ولی در اثر تحریک یا لمس حیوان، دچار تشنج شده و ممکن است در طی یکی از این حملات ،تلف شود. تعداد تنفس و پالس قلبی افزایش می یابد و دمای بدن به علت انقباضات عضلانی ممکن است به 40 تا 41 درجه برسد. این فرم بیماری به درمان خوب جواب میدهد.

فرم تحت حاد ⇐ در این نوع بمدت 3 الی 4 روز حیوان کم اشتهایی مختصری را نشان می دهد. سپس حرکات پاهای حیوان ناموزون می شود و دچارعدم تعادل می گردد و در مقابل تحریک برای واداشتن حیوان به حرکت، مقاومت می - کند. حیوان مرتباً سرش را تکان می دهد و تعداد دفعات ادرار و مدفوع افزایش و میزان تولید شیر و حرکات شکمبه کاهش مییابد.

دام دچار لرزش عضلانی و تتانی خفیف در پاها است و چفت شدن فک ها) است . تتانی در دام ) Trismus حیوان دچار بصورت خفیف دیده می شود و حیوان سرش را عقب نگه می - دارد. ایجاد صدا یا حرکات ناگهانی و یا لمس دام، منجر به بروز تشنج در دام میشود. حیوانی که علائم فرم تحت حاد را نشان می دهد ممکن است طی چند روز بهبود یافته و یا زمین گیر شده و به فرم حاد بیماری گرفتار شود. این فرم بیماری به درمان جواب می دهد ولی تمایل زیادی به عود بیماری دارد. فرم مزمن ⇐ در تعداد زیادی از دامهای گله، میزان منیزیم سرم کمتر از حد طبیعی است ولی علائمی را نشان نمی دهند. فقط تعداد کمی از دامهای گله علائم مبهمی مثل گیجی، تنبلی، تغیر اشتها و برخی مواقع تعدادی از علائم اصلی بیماری را نشان میدهند.

تشخیص تفریقی:

بیماری را باید از مسمومیت با سرب، هاری و فرم عصبی کتوز تفریق داد. البته این بیماری می تواند با تب شیر و کتوز بصورت توام بروز نماید.

درمان:

% الف) تجویز محلول های حاوی منیزیم و کلسیم ( 25 بروگلوکونات کلسیم و 5% هیپوفسفیت من یزیم ). از این CMP و 500 سی سی هم محلول IV محلول 500 سی سی به صورت SC بصورت همزمان تزریق میکنیم

ب )تجویز محلول منیزیم ( 20 % سولفات منیزیم) 200 تا 300سی سی از محلول 20 % سولفات منیزیم تزرق می کنیم . چون عیار منیزیم با این IV بصورت ترزیق پس از 3 سا عت در خون کاهش می یابد، بهتر است که SC 200 از محلول 50 % سولفات منیزیم بصورت cc همزمان تزریق شود.

ج) محلول منیزیم ( 15 % لاکتات منیزیم) 200 تا 400 سی سی از محلول 25 % لاکتات منیزیم تزریق شود. IV بصورت لاکتات منیزیم بمدت طولانی در خون باق ی می ماند و عیار منیزیم را بالا نگه میدارد. خالی از خطر نیست I.V * تزریق املاح منیزیم بصورت زیرا روی بصل النخاع و قلب تاثیر سوء دارد و می تواند باعث اختلالات تنفسی و مرگ دام شود . در صورت مشاهده چنین عوارضی بلافاصله تزریق منیزیم را قطع می کنیم100 از محلول 10 % از (بروگلوکونات کلسیم را بصورت cc و به دام تزریق میکنیم. IV بهترین روش درمان استفاده از محلول سولفات منیزیم میباشد.

پیشگیری:

خوراندن املاح منیزیم از بروز بیماری پیشگیری می - کند. 60 اکسید منیزیم بصورت خوراکی (روزانه) gr ← گاو 7 اکسید منیزیم بصورت خوراکی (روزانه) gr ← گوسفنددر مناطق بارانی حتماً برای دام سرپناه در نظر گرفته شود. اضافه کردن کودهای منیزیم به زمین های کشت علوفه و کم کردن کودهای پتاسی.

کمبود منیزیم در گوسالهها

(Hypomagnesaemia Tetany of calves)

میزان منیزیم شیر زیاد نیست ولی به علت بالا بودن قدرت جذب منیزیم، توسط گوساله های شیرخوار، کمبود منیزیم در ابتدا ظاهر نمی شود. ولی با افزایش سن گوساله ها که توام با افزایش نیاز به م نیزیم است، منیزیم شیر کفاف نیازهای گوساله را نمی دهد و دام دچار کمبود منیزیم میشود. گوسالههایی که به کمبود منیزیم حساسترند، عبارتند از:

- 1) گوسالههای که فقط از شیر استفاده می - کنند.

- 2) گوسالههایی که سرعت رشد بیستری دارند و وزن آﻧﻬا بیشتر است.

-3)گوسالههایی که شیر بیشتری میخورند

-4) گوسالههایی که بیشتر دچار اسهال می - شوند.

-5) گوسالههایی که در زمستان بدنیا می - آیند.

-6)گوسالههایی که غذای خوبی به آﻧﻬا داده نمیشود.

-7) گوسالههای 2 تا 4 ماهه

-8)گوسالههایی که مرتباً مواد فیبروزی بستر خود را میجوند، به علت بروز ترشح بزاق و دفع منیزیم از طریق مدفوع به (Salivation) بیماری حساسترند.

علائم بالینی:

گوساله مداوماً گوش خود را می چرخاند و حرکت می - دهد. دمای بدن معمولی است ولی با پالس قلب افزایش می - می شود. لرزش عضلانی دارد و Hyperesthesia یابد. دام دچار با پاهای خود به شکمش لگد می زند. قادر به آشامیدن دارد. (Frothy Salivation) آب نیست و بزاق کفآلود همچنین عضلات دستها و پاها و فک دچار انقباض هستند. دام زمینگیر است و سرش را مرتباً عقب می کشد و تعداد دفعات ادرار و مدفوع افزایش مییابد. در گوساله های بزرگتر نیم ساعت پس از شروع علائم، مرگ اتفاق می افتد. ولی در گوساله های کم سن ممکن است دام موقتاً بهبود پیدا کند ولی در حملات بعدی بیماری، دام تلف شود.

تشخیص تفریقی:

این بیماری را باید از مسمومیت با سرب، و بیماری A آنتروتوکسمی، کمبود ویتامین تفریق (Polio encephalo malacia) PEM پولیوآنسفالومالاسی داد.

درمان:

100 cc محلول 10 % سولفات منیزیم به میزان I.V تزریق بمدت یکروز دام را کفایت می کند (چون منیزیم استخواﻧﻬا هم کاهش پیدا کرده است ). باید علاوه بر تزریق سولفات منیزیم از اکسید منیزیم یا کربنات منیزیم بصورت خوراکی هم استفاده نمود که این میران عبارت است از :

1(روزانه) gr 5 هفتگی - 2(روزانه) gr 5 تا 10 هفتگی - 3(روزانه) gr 10 تا 60 هفتگی - اگر از کربنات منیزیم استفاده می کنیم این ارقام را باید دو برابر کنیم. * برای تخفیف علائم تشنج می توان از کلرال هیدرات و دیازپام استفاده کرد.

پیشگیری:

باید در جیره گوساله ها از اکسید یا کربنات کلسیم و همچنین از یونجه بعنوان بخشی از جیره استفاده نمود.کارشناس معدن

کارشناس معدن - کارشناس معدن باتجربه ، کارشناس معدن زبده

کارشناس معدن - کارشناس معدن فردی است که با داشتن دانش و تجربه کافی در زمینه معدن میتواند در انتخاب مکان مناسب جهت اکتشاف معدن موثر باشد. به علاوه در پروسه حفر و استخراج و همچنین فرآوری سنگ معدن، کارشناس معدن باتجربه نقش مهمی دارد. به کارگیری کارشناس معدن زبده سبب کاهش زمان و هزینه میگردد.

در پروسه اکتشاف و استخراج و همچنین فرآوری سنگ معدن، کارشناس معدن باتجربه نقش مهمی دارد. به کارگیری کارشناس معدن زبده سبب کاهش زمان و هزینه میگردد.

آخرین اخبار

خام فروشی، معیار توسعه یافتگی، نیست

1398-07-21

خام فروشی، معیار توسعه یافتگی، نیست

دنیای معدن - عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین تولید کننده کشور به دلیل نداشتن مواد اولیه با ۶۰ درصد ظرفیت کار می کند.
به گزارش دنیای معدن، عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در حاشیه نمایشگاه ماینکس تهران گفت: معیار توسعه یافتگی، خام فروشی نیست بلکه تولید فولاد و محصولات دارای ارزش افزوده بالا معیار است.
او اضافه کرد: اگر به فرض سنگ آهن هم در کشور وجود داشته باشد امروز است شاهد هستیم ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین تولید کننده کشور به دلیل نداشتن مواد اولیه با ۶۰ درصد ظرفیت کار می کند، در حالی که ۷ میلیون تن سنگ د بیشتر ...

رحمانی: بخش صنعت و معدن رشد ۱۸ درصدی را تجربه کرد

1398-07-21

رحمانی: بخش صنعت و معدن رشد ۱۸ درصدی را تجربه کرد

دنیای معدن - وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ارتقا شاخص های توسعه ای در بخش صنعت و معدن گفت: در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، رشد ۱۸ درصدی در بخش های مختلف صنعت و معدن کشور را شاهد بودیم.
به گزارش دنیای معدن، رضا رحمانی روز جمعه در آیین افتتاح کارخانه تولید کنسانتره مس «انجرد» شهرستان اهر، اظهار کرد: در ششماهه نخست سال جاری شاهد رشد ۶.۵ درصدی تولید فولاد، ۹.۱ درصدی تولید محصولات فولادی، بیش از ٦درصدی تولید سیمان و ۱۳ درصدی در تولید شیشه را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران شکست خورده است. افزود: هدف بیشتر ...

صدور بیش از حد مجوز توسعه صنایع پایین دست، باعث کمبود خوراک شد/علاقه‌ای به قیمت‌گذاری فولاد نداریم/ نگران کمبود سنگ آهن هستیم/ معادن ظرفیت به حرکت در آوردن اقتصاد را دارند

1398-06-17

صدور بیش از حد مجوز توسعه صنایع پایین دست، باعث کمبود خوراک شد/علاقه‌ای به قیمت‌گذاری فولاد نداریم/ نگران کمبود سنگ آهن هستیم/ معادن ظرفیت به حرکت در آوردن اقتصاد را دارند

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: دولت هیچ علاقه‌ای در بحث ورود به قیمت‌گذاری ندارد اما وقتی ببیند در حق مردم اجحاف می‌شود وظیفه آن است که ورود کند و بازار را به تعادل برساند.
به گزارش شاتا به نقل از ایلنا، رضا رحمانی با اشاره به ضرورت توازن در زنجیره تولید فولاد عنوان کرد: در اقتصاد مقاومتی پروژه‌ای به نام طرح تکمیل زنجیره فلزات اساسی مانند فولاد، مس و آلومینیوم وجود دارد. زنجیره‌ها باید در توازن رشد کنند، در گذشته ایرادی که به صنعت فولاد وارد می‌شد، عدم توازن زنجیره تولید فولاد بود.

وی مشکل بعدی صنعت فولاد را عدم توجه به جانمایی درست در احداث کارخانه‌ها دانست و گف بیشتر ...

بررسی دقیق عملکرد گروه فرآورده‌های نسوز در سال ۹۷

1398-06-06

بررسی دقیق عملکرد گروه فرآورده‌های نسوز در سال ۹۷

بررسی شرکت‌های گروه فرآورده‌های نسوز در سال 97 نشان می‌دهد به طور کلی شاهد افزایش مبلغ فروش شرکت‌های این گروه در سال 97 نسبت به سال 96 بوده‌ایم.
به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی مبلغ فروش گروه فرآورده‌های نسوز نشان می‌دهد کفرا (فرآورده های نسوز ایران) در سال ۹۷ بالاترین میزان درآمد را در بین گروه فرآورده‌های نسوز داشته است.

کفرا در سال مالی منتهی به اسفند ماه سال ۹۷ توانسته است ۲۱۶ میلیارد تومان درآمد بسازد.

در رتبه‌های بعدی ساخت درآمد حاصل از فروش کتوکا (تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا)، کاذر (فرآورده‌های نسوز آذر) و کفپارس (فرآورده‌های نسوز پارس) قرار دارند.
بیشتر ...

کاهش یک درصدی تولید جهانی مس معدنی در 5 ماهه اول 2019

1398-06-06

کاهش یک درصدی تولید جهانی مس معدنی در 5 ماهه اول 2019

به گزارش معدن نیوز، بر اساس این گزارش، کاهش تولید در دو کشور بزرگ تولیدکننده مس یعنی شیلی و اندونزی، بیشتر از رشد تولید سایر کشورها بوده است.

تولید در شیلی به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده مس معدنی در جهان 3 درصد کاهش یافته است که دلیل عمده آن پایین بودن عیار سنگ کانی بوده است. همچنین تولید کنسانتره در اندونزی به دلیل عملیات انتقال دو معدن اصلی این کشور به مناطقی با عیار سنگ کانی متفاوت، منجر به کاهش موقتی 55 درصدی تولید شد.

پس از رشد 11 درصدی در سال 2018، تولید در جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) و زامبیا در 5 ماه اول سال 2019 اساساً ثابت باقی ماند که دلیل آن کاهش بیشتر ...

مدیرعامل فولاد خوزستان:اولویت استراتژیک فولاد خوزستان تداوم و تقویت همکاری های گذشته با فولاد اکسین است

1398-06-06

مدیرعامل فولاد خوزستان:اولویت استراتژیک فولاد خوزستان تداوم و تقویت همکاری های گذشته با فولاد اکسین است

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان به همراه جمعی از معاونین و مدیران این شرکت با حضور در جلسه ای مشترک با امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان، راهکارهای توسعه همکاری میان دو شرکت را بررسی نمودند. جلسه یاد شده روز سه شنبه 5 شهریورماه 98 در سالن کنفرانس شرکت فولاد اکسین انجام شد.
به گزارش معدن نیوز، در ابتدای این دیدار امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد اکسین ضمن خیر مقدم به مدعوین، انتصاب علی محمدی را به عنوان مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان تبریک گفت و ابراز امیدواری نمود با تعامل سازنده ای که بین دو شرکت وجود دارد، گام های موثری در راستای رونق تولید برداشته شود.

مدیرعامل شرکت بیشتر ...

جهش ٩٩ درصدی درآمد ذوب آهن

1398-06-06

جهش ٩٩ درصدی درآمد ذوب آهن

به گزارش معدن نیوز، مبلغ فروش این شرکت در مدت 5 ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٩٩ درصد رشد داشته است. درآمد شرکت در مرداد هم که نسبت به مرداد سال قبل از 84 درصد افزایش داشته است.
میزان تولید چدن مذاب کوره بلندهاب ذوب آهن طی مرداد ماه، 198 هزار تن و طی سال برابر با یک میلیون و 84 هزار تن بوده است.

تولید ذوب آهن در 5 ماهه امسال 322 هزار تن تیرآهن، 249 هزار تن میلگرد، 316 هزار تن شمش، 18 هزار تن کلاف، 6900 تن ریل و 36 هزار تن نبشی و ناودانی بوده است.‍ فروش ذوب آهن نیز در مدت یاد شده شامل 351 هزار تن تیر آهن، 351 هزار تن کلاف، 272 هزار تن میلگرد، 22 هزار تن کل بیشتر ...

بزرگترین دغدغه امروز ذوب آهن تامین سنگ آهن است

1398-06-06

بزرگترین دغدغه امروز ذوب آهن تامین سنگ آهن است

نشست خبری مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با حضور،اصحاب رسانه و جمعی از دیگر مسئولین شرکت دوشنبه چهارم شهریور ماه همزمان با هفته دولت در دفتر مدیرعامل برگزار شد.

مهندس منصور یزدی زاده ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد وخاطره شهیدان گرانقدر رجایی و باهنر گفت : امسال تحت عنوان رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری گردید و تولید کنندگان در این خصوص وظیفه سنگین و الزاماتی نیاز دارند تا بتوانند در این زمینه با تمام قوا نقش آفرین باشند.

وی در ادامه به فرایند متفاوت تولید ذوب آهن با سایر فولادسازان پرداخت و افزود : شیوه تولید در ذوب آهن به روش کوره بیشتر ...

دوره آموزشی

1398-03-01

دوره آموزشی "استراتژی های صادرات محصولات فولادی در شرایط تحریم" توسط آکادمی ملی فولاد برگزار می شود/ مدرس؛ کیوان جعفری طهرانی

به گزارش معدن نیوز، آکادمی ملی فولاد به منظور بررسی چگونگی صادرات محصولات فولادی در شرایط تحریم، محدودیت های ایجاد شده در فرایند صادرات در پی تحریم ها و نیز تکنیک های موثر برای عبور از تحریم دوره آموزشی کاربردی "استراتژی های صادرات محصولات فولادی در شرایط تحریم" را با تدریس کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازارهای بین المللی فولاد و معدن برگزار می کند.

این دوره دو روزه 28 و 29 خرداد 98 در محل انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران برگزار خواهد شد. بیشتر ...

منیزیت دانه بندی

1397-03-22

منیزیت دانه بندی

منیزیت دانه بندی
منيزيت دانه بندي با سایزهای دلخواه از 0 تا 50 ميلي متر و به صورت پودر 60 تا 400 مش توسط شرکت پرشیا پایا معدن تولید و عرضه می شود.
همچنین اكسيد منيزيم دانه بندي و پودر نیز توسط شرکت پرشیا پایا معدن تولید و عرضه می شود. بیشتر ...

محصولات منيزيتي

1397-03-22

محصولات منيزيتي

منيزيت دانه بندي با سایزهای دلخواه از 0 تا 50 ميلي متر
اكسيد منيزيم دانه بندي 0 تا10 ميلي متر
اكسيد منيزيم پودر 60 تا 400 مش بیشتر ...