88957681

09126754593

مجوز و افتخارات

واحد نمونه معدنی استان در سال 1396
گواهی شرکت در همایش
پروانه بهره برداری