88957681

09126754593

معدن منیزیت چاه سیاه

معدن منیزیت چاه سیاه

این معدن نیز در شمال نهبندان واقع شده و حدود 200000 تن ذخیره دارد. در حال حاضر عملیات اکتشافی بر روی آن انجام گرفته و پس از دریافت پروانه بهره برداری تولید 1000 منیزیت تن در ماه با عیارهایی از 80 تا 95 درصد پيش‌بيني شده است.